fbpx

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ STRÁNKY KOLEGIO

Spoločnosť kolegio d.o.o. umožňuje používať služby a obsah, ktorý www.koleg.io/sk vysiela za týchto podmienok. Predpokladá sa, že používatelia webovej stránky www.koleg.io/sk a všetkých pridružených stránok a služieb patriacich do domény koleg.io/sk sú vždy oboznámení s týmito podmienkami používania a plne ich chápu a akceptujú.

Odvolávame sa aj na naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú naše povinnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.

 

PRIJATIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

Spoločnosť kolegio d.o.o., so sídlom Voćarska cesta 20, Záhreb, Chorvátsko vlastní a spravuje túto webovú stránku, ku ktorej má používateľ prístup podľa týchto Podmienok Používania..

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY POUŽÍVANIA. POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO POUŽÍVANIA AKEJKOĽVEK ČASTI TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, JEJ OBSAHU ALEBO SLUŽIEB SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA A ICH POVINNOSŤAMI. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, NESMIETE POUŽÍVAŤ OBSAH ANI SLUŽBY TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.

ZMENY V PODMIENKACH POUŽÍVANIA

Spoločnosť kolegio d.o.o. si vyhradzuje právo zmeniť, nahradiť alebo zrušiť vzhľad, obsah a podmienky používania webovej stránky www.koleg.io/sk, ako aj akékoľvek služby a podstránky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou webovej stránky koleg.io/sk, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo akejkoľvek rozvahy.

Ak sa jedná o takú zmenu, ktorú je možné považovať za nevyhnutnú, kolegio d.o.o. upozorní používateľov e-mailom. Spoločnosť kolegio d.o.o. má právomoc posúdiť, čo sa za zásadnú zmenu považuje, a bude konať v dobrej viere a so starostlivosťou dobrého podnikateľa. Je vašou zodpovednosťou oboznámiť sa s týmito zmenami. Opätovné využívanie obsahu a služieb obsiahnutých na tejto stránke po zverejnení podstatných zmien predstavuje váš súhlas s danými zmenami.

 

OBSAH A SLUŽBY

Za predpokladu, že používateľ tieto podmienky v ich celistvosti akceptuje, kolegio d.o.o. umožňuje používateľovi používať určitý obsah a služby, ktoré sú podrobnejšie opísané na samotnej stránke.

Súhlasom s týmito podmienkami používateľ súhlasí s tým, že obsah a služby webovej stránky www.koleg.io/sk budú obsahovať reklamy, oznámenia, správy administrátora a podobné správy potrebné na pravidelné informovanie návštevníka/používateľa stránky a normálnom fungovaní všetkých služieb a obsahu internetovej stránky koleg.io/sk.

Spoločnosť kolegio d.o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, dočasne pozastaviť, odložiť a ukončiť zobrazovanie alebo poskytovanie akéhokoľvek obsahu, služieb a/alebo webových stránok z akéhokoľvek dôvodu, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť kolegio d.o.o. má taktiež právo bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť prístup k určitým službám, obsahu a ich častiam.

 

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

V procese registrácie je požívateľ povinný poskytnúť správne, úplné a platné informácie potrebné na jeho registráciu. Protiopatrenie sa budú považovať za porušenie týchto podmienok používania a takéto správanie môže viesť k okamžitému zmazaniu účtu používateľa.

Spoločnosť kolegio d.o.o. si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, ako aj zrušiť alebo odmietnuť prístup k účtu a/alebo jednej alebo viacerým službám, pre akéhokoľvek registrovaného používateľa, a to bez predchádzajúceho upozornenia a/alebo vysvetlenia.

Používateľ je povinný uchovávať informácie o svojom účte v bezpečí a je plne zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené neoprávneným použitím svojho účtu, ako aj za akýkoľvek obsah zverejnený pod svojim používateľským menom.

Ukončením registrácie užívateľ preberá zodpovednosť za všetky aktivity spôsobené používaním webovej stránky koleg.io/sk.

 

SPRÁVANIE SA POUŽÍVATEĽOV

Podmienkou používania je súhlas s tým, že nebudete používať obsah a/alebo služby webovej stránky spoločnosti koleg.io/sk spôsobom, ktorý je nezákonný a/alebo je v rozpore s podmienkami používania, alebo na účely, na ktoré webová stránka koleg.io/sk nie je určená.

Používateľ súhlasí najmä s tým, že nebude používať obsah a služby webovej stránky koleg.io/sk na:

  • podnikanie krkov, ktoré by vystavili nadmernú a neprimeranú záťaž na infraštruktúru webovej stránky koleg.io/sk, a/alebo ktoré by zasahovali a/alebo by mohli zasahovať do fungovania webovej stránky koleg.io/sk, a/alebo obchádzať akékoľvek opatrenia na ochranu, alebo obmedzenie prístup na webovú stránku koleg.io/sk;
  • predávať alebo prenášať svoje kódy na inú osobu.

Máme právo kedykoľvek zrušiť kód akéhokoľvek používateľa alebo jeho profil, ak takýto používateľ nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah a služby na stránkach koleg.io/sk sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu kolegio d.o.o. sa takýto obsah a služby nesmú rozmnožovať, akýmkoľvek spôsobom šíriť na komerčné účely, ani žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť kolegio d.o.o., alebo akúkoľvek inú tretiu stranu.

Obsah a služby zverejnené na internetovej stránke koleg.io/sk je možné použiť len na individuálne potreby používateľov v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

  • používateľ používa obsah a služby na vlastné riziko;
  • používateľ môže používať obsah a služby len s ohľadom na autorské práva a práva súvisiace s webovými stránkami koleg.io/sk a tretími stranami;
  • všetok obsah a materiály použité kolegio d.o.o., ak je to možné, musí obsahovať viditeľné autorské práva, ochranné známky, logá a podobne;
  • pokiaľ ide o obsah a materiál používaný webovou stránkou koleg.io/sk, ak je to možné, musí byť uvedené: “Copyright © 2019. Kolegio, Všetky práva vyhradené.”
  • akékoľvek prehliadanie obsahu a služieb, alebo akékoľvek iné používanie obsahu a služieb na webovej stránke koleg.io/sk znamená, že používateľ s týmito podmienkami súhlasí.

 

KOMPENZÁCIA

Užívateľ bude kompenzovať škody a nebude za ne zodpovedný ani nebude požadovať odmenu od spoločnosti kolegio d.o.o., jej zakladateľov, klientov, dodávateľov vybavenia a zamestnancov, ak daná škoda vyplýva z prístupu používateľa na webovú stránku koleg.io/sk, použitia jej obsahu a služieb, porušenie podmienok použitia – používateľom alebo treťou stranou pomocou jeho používateľského účtu alebo porušením práv duševného vlastníctva, autorských práv a s nimi súvisiacimi právami.

 

ODVOLANIE SA

Používateľ potvrdzuje svoj súhlas, že spoločnosť kolegio d.o.o. nemá žiadnu moc ani povinnosť podniknúť akékoľvek kroky ani niesť zodpovednosť, ani nie je povinná podniknúť žiadne kroky a niesť zodpovednosť za nasledovné faktory:

  • vplyv obsahu a služieb na webovej stránke koleg.io/sk na používateľov;
  • spôsob, akým si používatelia interpretujú obsah a služby na webovej stránke koleg.io/sk;
  • akcie, ktoré používateľ prijme, alebo by mohol prijať pod vplyvom obsahu a služieb dostupných na webovej stránke koleg.io/sk.

Získaním propagačného kódu alebo prístupom alebo vylúčením prostredníctvom našich stránok beriete na vedomie, že takáto ponuka alebo zľava podlieha podmienkam tretích strán a je vašou zodpovednosťou prezrieť si takéto podmienky pred vstupom do akejkoľvek transakcie s touto treťou stranou.

Informácie o vás spracovávame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky poskytnuté informácie sú pravdivé.

Dodávateľ tretej strany, spoločnosť Google, používa súbory cookie na vykonávanie služby Google Analytics.

 

NEÚČINNOSŤ A UPLATNITEĽNÉ PRÁVO

Ak sa zistí, že ustanovenie týchto podmienok je neplatné alebo neúčinné, nebude to mať vplyv na uplatňovanie ostatných podmienok.

Užívateľ nie je oprávnený tieto podmienky používať, prenášať ani poskytovať sublicenciu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kolegio d.o.o.

Spoločnosť kolegio d.o.o. je oprávnená tieto podmienky používať, prenášať alebo licencovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto podmienky podliehajú pozitívnym právnym predpisom Chorvátskej republiky, v súlade s ktorými sú vypracované.

V prípade sporu sa uplatní platné právo Chorvátskej republiky.

V prípade sporu bude príslušným súdom príslušný súd v Záhrebe.

Ďakujeme, že používate webovú stránku koleg.io/sk!

Prihlásiť sa

Registrácia


Zabudnuté heslo

Prosím zadajte svoju emailovú adresu. Dostanete odkaz na vytvorenie nového hesla emailom.

Najprv sa musíte prihlásiť.

Najprv sa musíte prihlásiť.

Najprv sa musíte prihlásiť.